“ปลุกกรุงเทพฯ สู่เมืองระบบสุขภาพดี” (29 เม.ย.65)

” เมืองสุขภาพดี ” หน้าตาเป็นแบบไหน ?

ดีทั้งกาย-ใจ หรือแค่ปลอดโรคเท่านั้นเช็กระบบสุขภาพชั้นยอด ของเมืองหลวงประเทศไทย

เปิดพื้นที่ตั้งคำถามสำคัญเรื่องระบบสุขภาพคนกรุงใน 4 มิติ

• กฎหมาย ระเบียบ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ

• ระบบบริการด้านสุขภาพ• เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

• สภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active