อนาคตสังคมผู้สูงอายุไทย ก้าวต่อไปอย่างไรบนความท้าทาย (27 ม.ค. 65)

เปิดข้อเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุไทย

โดย…

– ศ.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ร่วมให้ความเห็น

– รศ.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- กฤษดา สมประสงค์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

– ศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ.สถานการณ์ และก้าวต่อไปการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุไทย

– ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

– นพ.ภูษิต ประคองสาย เลขาธิการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

• ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active