หยุดผลาญงบประมาณชาติ เปิดพรมเก็บกวาด ประชาชนมีส่วนร่วม

รัฐทันสมัย โปร่งใส ไร้คอรัปชัน มิติโครงสร้างรัฐ ระบบราชการ ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575 เสนอนโยบาย “หยุดผลาญงบประมาณชาติ เปิดพรมเก็บกวาด ประชาชนมีส่วนร่วม” เสนอกลไกรัฐสภาในการอภิปรายว่าที่รัฐมนตรี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง สร้างเครื่องมือ ประเมินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม พร้อมปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ e-Governance ประชาชนสามารถ เสนอแนะ ร้องเรียน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลได้

พรรคการเมืองที่ซื้อนโยบาย : ชาติไทยพัฒนา ,ชาติพัฒนากล้า,เพื่อไทย ,ก้าวไกล,เพื่อชาติ และไทยสร้างไทย

สมาชิกทีม : พรชัย มาระเนตร์, อับดุลปาตะ ยูโซะ, ชติพจน์ ศรีเมือง, จิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย, นิธิภัทร์ พาณิชชัยวิวัฒน์, กฤตนันท์ เพ็ญศิริ สมบูรณ์ , พ.ต.ท.ธนธัส กังรวมบุตร

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม