มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.20

“อยากเห็นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรม

.

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เป็นต้นเหตุก่อเกิดหนี้สินและความยากจน จึงอยากจะเห็นการแก้ไข”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active