มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.19

“อยากเห็นอนาคตประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้า เป็นที่ยอมรับในสังคมโลก

.

ลดความเหลื่อมล้ำ นำการศึกษาและนวัตกรรมขับเคลื่อนไปสู่โลกยุคโลกาภิวัฒน์อย่างมั่นคง”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active