มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.7

“อยากให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้น ชุมชนมีองค์ความรู้ช่วยเหลือตัวเองได้”

.

ทิตยาภรณ์ เงินพูล / นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

.

“อยากเห็นประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี”

.

ชญาภา ตระกูลเงินดี / เยาวชนกลุ่ม KK Voy

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active