มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.8

“ต้องกระจายรายได้ กระจายโอกาส กระจายการศึกษาไปหัวเมืองภูมิภาคให้หมด ทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด”

.

สมพร สิริโปราณานนท์ / อดีตประธานหอการค้า จ.สงขลา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active