Eco System รถยนต์ไฟฟ้า แก้ปัญหามลพิษในเมือง

ไทยตั้งเป้าหมายผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 100% ในปี 2578 เพื่อให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหามลพิษในเมือง

.

แต่จะทำได้อย่างไรหากกระบวนการสนับสนุนในวันนี้ยังไม่เพียงพอ

.

The Active ถามใจคนใช้รถยนต์ไฟฟ้า ถึงข้อกังวล และข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่เป้าหมายถนนคาร์บอนเป็นศูนย์

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา