ป่าตึงงามโมเดล ชุมชนไร้การเผาลดฝุ่นควัน

หมอกควันไฟป่า เป็นปัญหาที่วนซ้ำกลับมาทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จะแก้ปัญหานี้อย่างยั้งยืนอย่างไร

.

งานวิจัย ม.เชียงใหม่ ที่บ้านป่าตึงงาม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในโครงการ CMU โมเดล เลือกวิธีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตป่าให้ดีขึ้น ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรไม้ผล เป็นอีกแนวทางลดแก้ปัญหามลพิษหมอกควันได้อย่างยั่งยืน

.

The Active ลงพื้นที่ดูความท้าทายในการเปลี่ยนวิถีเกษตรของชาวบ้านที่นั้น จากพืชเชิงเดี่ยว สู่ไม้ผล ที่ไม่ต้องเผา

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น บ้านอยู่หลังกระทรวงสาธารณสุข

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา