บทเรียน ปรองดอง ‘อย่าลืม’ วันที่ประเทศไทย ไม่เหมือนเดิม : วุฒิสาร ตันไชย

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ความเปราะบางระหว่างความคิดก้าวหน้าและอนุรักษ์นิยม เป็นโจทย์ความขัดแย้งใหม่ที่ผู้อยู่ในอำนาจต้องช่วยรักษาสมดุล

.

The Active ชวน ศ.วุฒิสาร ตันไชย อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ถอดบทเรียนความล้มเหลวการจัดการความขัดแย้ง

.

เปลี่ยนผ่าน ไปต่อ “อย่าลืม” วางจังหวะ เวลา พูดคุยเรื่องเปราะบาง แก้ปัญหาความขัดแย้งบนยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ศุภเชฐ ศรีจันทร์