ถ้านโยบายรัฐบาลไม่ตรงปก สังคมทำอะไรได้บ้าง?

สติธร ธนานิธิโชติ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ถ้านโยบายรัฐบาลไม่ตรงปก สังคมทำอะไรได้บ้าง ?

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active