รื้อ-ทำลาย ความท้าทายของการอนุรักษ์

การหาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนา เป็นสิ่งที่สังคมควรสร้างความเข้าใจร่วมกัน

.

แม้จะมีความขัดแย้งกันทางอุดมการณ์บางอย่าง แต่ก็ไม่สามารถลบล้างความทรงทำของมรดกวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วได้

.

The Active ชวนฟังมุมมองของ ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับอุดมการณ์ที่ส่งผลต่อการ “รื้อ – ทำลายความทรงจำ” และการทวงถามถึงความทรงจำที่เคยเกิดขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา