‘พุทธศาสนา’ ปิดช่องว่าง ‘ความขัดแย้ง’

‘วิธีการสร้างสรรค์’ เพื่อส่งสารในทางการเมือง หน้าตาเป็นอย่างไร คงต้องอาศัยการตีความ เพื่อให้การเคลื่อนไหว ของประชาชนจากนี้ ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่

.

‘พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท’ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ อธิบายในมุมของนักสันติวิธี เน้นย้ำให้ใช้หลักคิดทางพระพุทธศาสนา ย้ำทุกกลุ่มต้องไม่เป็นฝ่ายก่อความอยุติธรรม เพื่อไม่ให้การเมืองเป็นชนวน ความรุนแรงไปสู่ความขัดแย้งของประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา