สนทนาวิสัยทัศน์สร้างเมือง “ภาพฝัน” ปะทะ “ความจริง” (31 มี.ค. 65)

นำเสนอภาพฝันและวาระสำคัญของเมือง 6 ลักษณะ พร้อมสนทนาวิสัยทัศน์สร้างเมืองให้เกิดขึ้นจริงระหว่างเครือข่ายภาคประชาสังคมกับนักวิชาการ

• ผศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ผศ.ทวิดา กมลเวชช คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• สติธร ธนานิธิโชติ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

• ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์, ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ และณาตยา แวววีรคุปต์ ดำเนินรายการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active