เผาข้ามแดน ความท้าทายกฎหมายอากาศสะอาด

ภาคเหนือของไทยฝุ่นพิษ PM2.5 พุ่งติดอันดับ 1 ของโลกในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หนึ่งในสาเหตุสำคัญคือการเผาในพื้นที่การเกษตร แม้รัฐบาลจะมีมาตรการและสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรว่า “ห้ามเผา” แต่ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่เผาอยู่

กฎหมายอากาศสะอาด หรือ ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. …. เป็นความหวังสำคัญ ที่จะแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้

Policy Watch ชวนคุยกับ ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส. พรรคก้าวไกล และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .… ที่สะท้อนข้อมูลว่า ผู้ประกอบการไทยนำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์ราว 1.5 ล้านตันต่อปี และเชื่อว่ากลไกทางเศรษฐศาสตร์ตามกฎหมายจะบังคับให้เกิด “การตรวจสอบย้อนกลับ” และนำไปสู่การไม่รับผลผลิตที่มาจากการเผา

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม