นโยบายแจกเงิน กับความเป็นธรรมทางภาษี

การอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ แต่จะทำอย่างไรให้ “ดิจิทัลวอลเล็ต” เป็นการแจกเงินที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาว ?

.

ไม่เพียงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการแจกเงินเท่านั้น แต่เมื่อมองทั้งระบบจะพบว่า มีกลุ่มคนที่อาจตกหล่นจากนโยบายนี้ เพียงเพราะเป็นคนกลุ่มที่รัฐรับรู้รายได้ผ่าน “ภาษีเงินได้ฯ” ขณะเดียวกัน กลับมีคนนอกระบบภาษีอีกมากที่ไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐ

.

The Active ชวนทำความเข้าใจวิธีการทำงานของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านวิธีการแจกเงิน ที่ควรสร้างความเป็นธรรมทางภาษีให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน กับ ‘รศ.อธิภัทร มุทิตาเจริญ’ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม