ฝ่ายค้าน ผู้สร้างผลงาน มีจริงไหม?

“ค้านเชิงรุก” อย่าสักแต่ค้านหัวชนฝา อย่าแบ่งพรรคเทพ-พรรคมาร แต่ต้องแสวงหาความร่วมมือ อะไรที่ดีต่อประชาชน รัฐบาลและฝ่ายค้าน ก็ต้องยกมือ อย่าใช้กลยุทธ์การทำสภาฯ ล่ม เพราะสุดท้ายแล้วไทยจะไปไม่ถึง “รัฐสภาก้าวหน้า”

ถอดรหัส วิเคราะห์กระบวนการที่ฝ่ายค้านจะสร้างผลงานร่วมกับรัฐบาลได้ กับ ‘ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล’ คณะนิติศาสตร์ มธ.

Policy Watch ร่วมจับตาอนาคตประเทศไทย ผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะ ที่พวกเรามีส่วนร่วมได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม