ทางสัญจร คนพิการ-ผู้สูงอายุ โจทย์ผู้ว่าฯ กทม.

“20 ปีของการติดตามนโยบายการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคนทุกกลุ่ม ถึงวันนี้ยังไม่ครอบคลุม จึงอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป ให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างจริงจัง”
.
The Active ชวนคุยกับ ผศ.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะนักวิชาการที่หวังเห็นกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่คนพิการ ผู้สูงอายุ ใช้ชีวิตได้สะดวกสบาย ด้วย Universal Design

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา