“ล่ามภาษามือ” เปิดโลกที่ไร้เสียง

ประเทศไทยมีคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการราว 4 แสนคน แต่ผู้ให้บริการล่ามภาษามือที่มีใบประกอบจดแจ้งการเป็นล่ามภาษามือไม่ถึง 200 คน ยังห่างไกลจากค่าเฉลี่ยที่สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทยเคยระบุไว้ว่า ควรจะอยู่ที่ล่ามภาษามือ 1 คน ต่อผู้พิการทางการได้ยิน 10 คน

.

หลายคนอาจไม่รู้ว่า การเป็นล่ามภาษามือสนุก แต่ก็ยากในเวลาเดียวกัน แต่หน้าที่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารให้กับผู้พิการทางการได้ยิน

.

The Active ชวนคุยกับ ภริมา วินิธาสถิตย์กุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถึงแรงบันดาลใจ และปัญหาความขาดแคลนของล่ามภาษามือ รวมถึงความหวังที่จะเห็นล่ามภาษามือหน้าใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มให้โลกที่ไร้เสียง

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา