แก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน

บทบาทหน้าที่ของ จุด Drop In นอกจากสำรวจความต้องการของคนไร้บ้านแล้ว จุด Drop In ของ กทม. ยังให้ความช่วยเหลือด้านการหางาน

.

ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไร้บ้านต้องการ รวมถึงให้บริการด้านสาธารณสุข ที่พบว่ายังมีปัญหาในการเข้าถึงทั้งจากคนที่ไม่รู้สิทธิ์ และไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active