โอกาส ชาติพันธุ์ โอกาส ประเทศ​ I ตรงประเด็น 28 ก.พ. 67

ไม่ใช่แค่ความคาดหวัง ให้ร่างกฎหมายนี้เดินหน้าได้สำเร็จ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่กลุ่มชาติพันธุ์ยังมีความหวังต่อการส่งเสริมยกระดับคุณค่าศักยภาพ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลาย สู่การมีส่วนร่วมพัฒนา ทั้งในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการร่วมรักษาทรัพยากร เพื่อให้เห็นคุณค่าบนฐานทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ คุณทัศนีย์ ประกอบบุญ ชวนลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปดูวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายนั่นกัน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active