ห้องทดลอง 350 ท่องมหานครมองเมือง

กลุ่ม Feeltrip, RTUS, กลุ่มเสียงไม่แบ่งวัย-Just say it, Geo Changers, มยพ. และ สสย. กำเงิน 350 บาท ตั้งคำถามค่าแรง กับ ค่าครองชีพ เดินสำรวจเมืองฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี

.

เห็นปัญหาที่ซ้อนอยู่ใน กทม. ก่อนตกผลึกเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เน้นการมีส่วนร่วม และเข้าถึงสิทธิของคนทุกกลุ่มในเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
VIDEO EDITOR

NapatN