Green Space ขับเคลื่อนนโยบายต่อเนื่อง-ยั่งยืน

นักวิชาการวิเคราะห์ว่า การขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะจำเป็นต้องมี 3 องค์ประกอบหลักคือ ที่ดิน การลงทุน และการบริหารจัดการ เรื่องน่าคิดคือว่าจะทำอย่างไร

ให้ตอบโจทย์ประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม สามารถใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย

เช่น เป็นทั้งพื้นที่สุขภาวะ ให้บริการกิจกรรมคนเมือง ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพราะที่ผ่านมากิจกรรมต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่สาธารณะหลายแห่ง จะต้องขออนุญาต ถ้าหาบเร่แผนลอยจะดุ่ม ๆ ไปขายไม่ได้

Art & Design

การจัดการพื้นที่สาธารณะเพื่อทุกคน พูดคุยผ่านเสวนา Tranformation เปลี่ยนผ่านประเทศไทย ผ่านพื้นที่สาธารณะ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

AUTHOR

Orranee