วิเคราะห์ หลักประกัน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

นักเรียนที่เคยได้รับทุนเสมอภาคจาก กสศ. และ ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนจากต้นสังกัดในระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ TCAS-66 จำนวน 21,922 คน คิดเป็น 12.46% ของนักเรียนทุนฯ จำนวน 175,977 คน กระจายอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 69 แห่งทั่วประเทศ

นั่นหมายความว่ายังมีเด็กอีกกว่า 80% ไม่ได้ไปต่อในระดับอุดมศึกษา เด็กกลุ่มนี้หายไปไหน ชวนมองเรื่องนี้ต่อกับ อ.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว นักเศรษฐศาสตร์การศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active