เปิดโอกาสค้นหาตัวตน สร้างโรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการรับฟัง

เป็นเวลา 4 ปีแล้ว ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เปิดโอกาสคค้นหาตัวตนให้กับนักเรียน โดยการใส่ชุดไปรเวททุกวันอังคาร

พร้อมปรับให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็ก ผ่านการทำความเข้าใจมุมมอง พร้อมสะท้อนข้อเท็จจริงของสังคมในเรื่องความเหลื่อมล้ำ

The Active ชวนฟังข้อคิดที่กรุงเทพคริสเตียนได้รับหลังผ่านการแต่งชุดไปรเวทมา 4 ปี

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา