คาดหวังนโยบายขจัดความยากจน แก้ปัญหาคนจนเบ็ดเสร็จ

ปัญหาความเหลื่อมล้ำ มองไปให้ลึกถึงสาเหตุของความยากจน

ที่ประชาชนเผชิญกันมาทุกสมัยและเชื่อว่าแทบไม่มีรัฐบาลแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จ

แม้มีความพยายามประกาศนโยบายเพื่อขจัดความยากจนในหลายยุคก็ตาม

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active