“สุขภาพทางเพศ สิทธิพลเมือง เคลื่อนได้ด้วยการเมือง” | #เรื่องเพศพรรคต้องพูด

เมื่อนโยบายเรื่อง “เพศ” ยังมีให้เห็นน้อยเกินไปในการหาเสียงของพรรคการเมือง การเปิดโอกาสให้แต่ละพรรคได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อข้อเรียกร้องของประชาชนเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงเป็นสิ่งที่จะได้เห็นจากเวทีนี้

The Active ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ถ่ายทอดสดออนไลน์ เวที “สุขภาพทางเพศ สิทธิพลเมือง เคลื่อนได้ด้วยการเมือง” #เรื่องเพศพรรคต้องพูด

พบการนำเสนอข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมในประเด็น…

• สิทธิในการเข้าถึงบริการการทำแท้งที่ปลอดภัย

• การยุติความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศภาวะ

• พนักงานบริการทางเพศ

• ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี

• สุขภาพทางเพศของกลุ่มบุคคลข้ามเพศ และบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ

และการแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองต่อข้อเรียกร้องเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active