‘Youth Pride’ โอบรับความหลากหลายของเยาวชน

‘Youth Pride’ งานไพร์ดของเยาวชน เปิดพื้นที่ความเท่าเทียมทางเพศ รับฟังเสียงของเยาวชน พร้อมผลักดันเยาวชน LGBTIQN+ สู่แกนนำขับเคลื่อนสังคมผ่านการ Work shop ร่วมกัน

.

The Active ชวนฟังมุมมองของผู้จัดกิจกรรม ตัวแทนแกนนำเยาวชน และผู้เข้าร่วม สะท้อนการเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยน

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา