ตลาดเสรี ความมั่นคงเกษตรกรไทย ?

การเปิดด่านสินค้า ส่งผลดีต่อ การส่งออกผลไม้ไทย แต่อีกด้านหนึ่ง เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน กังวลว่าหากไม่มีนโยบายปกป้องเกษตรกร และนำเข้าผลไม้โดยที่ไม่ให้ความสำคัญกับผลผลิตภายในประเทศก่อน อาจกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรในอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
VIDEO EDITOR

NapatN