คนมีหวัง 67 …หายใจ อากาศสะอาด I ตรงประเด็น 3 ม.ค. 67

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด 1.31 แสนล้านบาท ซึ่งงบส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการบริหารทรัพยากรน้ำมากที่สุด วงเงินรวมกันกว่า 9 หมื่นล้านบาท เท่ากับว่างบที่เหลืออีกกว่า 4 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของไทยหลายเรื่องก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ อย่างเช่น ฝุ่นพิษ PM2.5 ซึ่งประชาชนมีความหวังว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญและแก้ปัญหาลดฝุ่นจากต้นทางอย่างจริงจัง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active