เพิ่ม “พื้นที่สีเขียว” ความหวัง ลดก๊าซเรือนกระจก

ในเดือนสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการที่เรากำลังจะต้องเผชิญ กับปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตเอลนีโญ ภัยแล้ง ที่เรากำลังจะเจอกันอย่างหนักหน่วงในปีนี้

แต่แน่นอนว่า เพื่อผ่อนหนักเป็นเบา สังคมเองอาจต้องหันกลับมาให้คึวามสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และแนวทางสำคัญที่อาศัยบทบาทของเมืองทำได้ คือ ความพยายาม สร้างพื้นที่สีเขียว

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active