“โนรา” มรดกวัฒนธรรมสู่โอกาสต่อยอดทางการศึกษา

จะเห็นได้จากสารคดี ว่าความสำคัญของโนรา ไม่ได้มีแค่มิติศิลปะ วัฒนธรรม ที่คนสมุยให้การเคารพนับถือ และพยายามสืบสานถึงปัจจุบัน

.

แต่ยังเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยว เศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนในพื้นที่ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น พาตัวเอง ครอบครัว หลุดพ้นจากความยากจน

.

เราจะลองย้อนกลับไปดูตัวอย่างชีวิตของเยาวชน บนเกาะสมุยที่สามารถส่งเสียตัวเองเรียนได้จากความรักในการรำโนรา

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active