สถานการณ์ความยากจนในระดับพื้นที่ และกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่

แก้จน แก้หนี้จาก ‘ฐานข้อมูล’ ที่แม่นยำและการมีส่วนร่วมจากพื้นที่

.

กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) วิเคราะห์ปัญหาหนี้และความยากจนมีสาเหตุทั้งจากโครงสร้างสังคม และนโยบายภาครัฐที่กดทับ รวมทั้งกลไกตลาด พฤติกรรมส่วนตัว การจะแก้ไขปัญหาต้องเริ่มต้นจากข้อมูลนำไปสู่การวางนโยบาย การปฏิบัติและมีฟีดแบ็ก จนนำไปสู่การมีรายได้สม่ำเสมอ เติบโตยั่งยืน

.

การตั้งต้นทำแพลตฟอร์มจัดการความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด เริ่มต้นจากฐานข้อมูลที่มาจากการมีส่วนร่วม มีการสอบทาน นำไปสู่ การช่วยเหลือการส่งต่อความช่วยเหลือ และปฏิบัติการแก้ปัญหาผ่านงานวิจัยและถอดเป็นโมเดล

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active