สรุปภาพรวมการระดมสมองลดการใช้น้ำ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ปัญหาโลกร้อน โลกเดือด กับความผันผวนสภาพอากาศ นับวันยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภัยพิบัติด้านน้ำของไทย ถือเป็น ภัยอันดับต้น ๆ ที่ ประเทศไทยยังเผชิญต่อเนื่องทั้งท่วมและแล้ง ขระที่ 2-3 ต่อจากปีนี้ไทยเสี่ยงเจอปรากฎการณ์เอลนีโญหนัก อากาศร้อนจัด ภัยแล้งขาดแคลนน้ำ

.

การมีแนวทางปรับตัว ให้ทุกภาคส่วน ลดการใช้น้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไทยควรทำเพราะจะลดผลผระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแม้กระทั้งลดความขัดแย้งแย่งน้ำของไทย . นักวิชาการและเครือข่ายด้านน้ำรวมถึงภาคประชาชน ทุกภาคส่วนที่ใช้น้ำ เช่น ภาคเกษตรกร ภาคอุสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และอุปโภคบริโภค จึงระดมความคิดเห็นลดการใช้น้ำเวที Policy Forum “จัดการน้ำ รับมือโลกผันผวน” ที่นำเอาข้อมูลวิจัย และนวัตกรรมมานำเสนอเพื่อแก้ปัญหาน้ำกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ออกมาเป็นข้อเสนอและทางเลือกในเชิงนโยบาย จากสิทธิและเสี่ยงจากกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยตรง

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ศุภเชฐ ศรีจันทร์