Green Hotel & 3Rs เทคโนโลยีจัดการน้ำ ภาคบริการ EEC

การขยายตัวของภาคท่องเที่ยวในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

.

ขณะที่ภาคบริการ เช่น โรงแรม ที่พัก ห้างสรรพสินค้า หอพัก ในพื้นที่ EEC ล้วนแต่มีความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่น้ำยังมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นการเลือกใช้ เทคโนโลยี Green Hotel และ 3Rs มาช่วยบริหารจัดการน้ำ ในภาคบริการ พื้นที่ EEC จึงเป็นวาระสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ

.

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการหลายแห่งเริ่มต้นนำร่องเทคโนโลยีจัดการน้ำและเริ่มเห็นผล ทั้งช่วยลดต้นทุนธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ที่น่าจะเป็นโมเดลต้นแบบขยายผลไปยังผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ศุภเชฐ ศรีจันทร์