“The Last Photo” รื้อถอนทัศนคติความตาย

ถ้าพูดถึงเรื่องความตาย หลายคนอาจมองเป็นเรื่อง อัปมงคล แต่เวลานี้

สังคมเริ่มมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ ที่สุดท้ายชีวิตก็ต้องเดินทางไปถึง และจะดีกว่าหรือไม่

หากสามารถออกแบบวาระสุดท้ายของตัวเองได้ ซึ่งก็เป็นที่มาของกิจกรรม”ภาพถ่ายใบสุดท้าย” หรือ เดอะลาสโฟโต้ ซึ่งช่างภาพจะบอกกับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมว่า นี่อาจจะ เป็นภาพถ่ายใบสุดท้าย ก่อนที่เจ้าของภาพจะจากโลกนี้ไปก็ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active