เสรีภาพบนความตาย ในความหมายของ ‘อ.ประมวล เพ็งจันทร์’

ความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความตายของ ‘พุทธทาสภิกขุ’ เมื่อ 30 ปีก่อน เป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้เรียนรู้หลักธรรมเรื่องการ ‘มรณานุสติ’ เพื่อตั้งจิตให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน

.

The Active ชวนฟังบทสัมภาษณ์จาก ‘อ.ประมวล เพ็งจันทร์’ นักปรัชญาและศาสนา ถึงเสรีภาพบนความตาย สู่ความหมายที่เรานิยามเองได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา