วิถีชุมชน วัฒนธรรม สู่โอกาสท่องเที่ยวแนวใหม่

ที่สมุย เริ่มต้นทำกันไปแล้ว จากนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการชูวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม ในพื้นที่อื่น ๆ จะพอเป็นโอกาส ฟื้นการท่องเที่ยวได้แค่ไหน

.

วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นของเรา จะพอเป็น Sofe Power อย่างที่สมุยกำลังพยายามทำอยู่นี้ เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวได้จริงหรือไม่

.

ชวนวิเคราะห์กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตศักดิ์ พุฒจร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active