EP.114 กำแพงกันคลื่น พิทักษ์หรือทำลายชายฝั่งทะเล

The Active Podcast EP.114

เมื่อชายหาดของไทยกว่า 800 กิโลเมตร กำลังได้รับผลกระทบจาก #คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง แม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามแก้ปัญหาด้วยแนวทางต่าง ๆ เช่น การโรยหิน การสร้างกำแพงกันคลื่น แต่กลุ่ม Beach For Life  และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 90 องค์กร มองว่าไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น กระทั่งเกิดข้อเรียกร้อง #ทวงคืนชายหาด จากรัฐบาล

ฟังรายละเอียดของปัญหาเดียวกันแต่ต่างความเห็น ของอภิศักดิ์ ทัศนี ผู้ประสานงาน Beach for life และพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ชวนคุยโดย พิชญาพร โพธิ์สง่า ใน The Active Podcast EP.114 | กำแพงกันคลื่น พิทักษ์หรือทำลายชายฝั่งทะเล

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม