แชร์ไอเดีย ‘ปลดล็อกเมือง’ ขยายผล พัฒนาเมืองยั่งยืน

13 นักพัฒนาเมือง บอกเล่าประสบการณ์ ผ่าน 39 แนวคิด ชูขับเคลื่อนเมืองได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม จัดทำข้อมูลพื้นที่ สร้างเครือข่าย เล็งขยับข้อเสนอสู่นโยบายสาธารณะ พัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

วันนี้ (9 เม.ย.66) เครือข่ายพัฒนาเมือง ร่วมพูดคุยหาแนวทาง UNLOCK CITY POTENTIAL โอกาสของพื้นที่ในการพัฒนาเมือง และการสร้างอนาคตของเมือง : เรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง 13 นักพัฒนาเมือง สู่การปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาเมือง จาก 39 แนวคิด 9 เมือง ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์ข้อเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างทั่วประเทศ

อาทิ พื้นที่สาธารณะกับความเหลื่อมล้ำกรณีศึกษาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่, พื้นที่สาธารณะกับการอนุรักษ์ จ.น่าน, Walkable และ creatve Econoy จ.ขอนแก่น, ADAPTIVE REUSE การพลิกพื้นที่เสียโอกาสสู่พื้นที่โอกาส จ.สกลนคร, เยาวชนกับการขับเคลื่อนเมือง City Conext, Puket Smart City ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ SOFTWARE สู่ HARDWARE โดยเยาวชน, พื้นที่สาธารณะกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศปลายน้ำในเมืองอุตสหกรรม, ภาษีที่ดินกับโอกาสการสร้าง UNLOCK พื้นที่สาธารณะในมิติต่าง ๆ, การพัฒนาพื้นที่สุขภาพวะต่อผู้สูงอายุ, บทบาทพื้นที่สาธารณะต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมือง และ พื้นที่สาธารณะกับโอกาสเชิงคุณภาพชีวิตเมือง เพื่อปลดล็อกเมือง หาแนวทางการสร้างพื้นที่สาธารณะและเมืองอย่างยั่งยืน และต่อยอดข้อเสนอไปสู่การเป็นนโยบายสาธารณะ พร้อมทั้งเตรียมขยายผลไปทั่วประเทศ

รศ.พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ให้มุมมองต่อคำถามที่ว่า เมืองโดนล็อกได้อย่างไร? และใครเป็นคนล็อกเมือง? ซึ่งเห็นว่า เมืองโดนล็อกจากการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้เตรียมตัว ประชาชนไม่ได้เป็นศูนย์กลางทุกอย่างเติบโตรวดเร็ว ปลดล็อกเมือง จึงเป็นเรื่องของคนทั้งโลก ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทย หลายเมืองต้องแข่งขันทางเศรษฐกิจ จากการพัฒนาเมืองที่ผ่านมา มักให้ความสำคัญกับรถยนต์ จนทำให้คนตัวเล็กลง 

ดังนั้นหากจะปลดล็อกเมือง สิ่งสำคัญจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกคนในเมือง โดยเฉพาะเครือข่ายเยาวชน, การออกแบบ และซ่อมแซมเมือง จาก Unused สู่ Reuse รวมทั้งมุมองของผู้บริหาร โดยผู้บริหารเมือง ต้อง unlock เมือง โดยเอาพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาทำให้เกิดประโยชน์ เช่นที่ The High Line, New York ที่เอารางรถไฟเก่า มาทำเป็นพื้นที่สาธารณะ คนที่เป็นผู้บริหารเมือง จึงจำเป็นที่จะต้องหาพื้นที่ แบบนี้เพื่อสร้างให้เกิดพื้นที่สาธารณะใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

“ข้อจำกัดของเมืองไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทย แต่เกิดขึ้นกับหลายประเทศในโลกที่ตกอยู่ในสภาวะเดียวกัน การปลดล็อกศักยภาพเมือง จึงเป็นสิ่งที่ทุกเมืองในโลกให้ความสำคัญ เพราะเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้เมืองกลับมาเป็นพื้นที่ที่เป็นของทุกคนอย่างแท้จริง”

จากการพูดคุยหลายฝ่ายยังเห็นสอดคล้องกัน ว่า สิ่งสำคัญของการปลดล็อกเมือง คือ ข้อมูลจากประชาชน อาทิ การทำข้อมูลพื้นที่, การทำข้อมูลย่าน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองได้ อีกทั้งฐานข้อมูลนี้ คือสิ่งสำคัญในการพัฒนาเมืองในอนาคตด้วย


Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active