เปิดโอกาส ประลองไอเดีย ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เขียวกว่าเคย

UddC ร่วมกับ กทม. และภาคีพัฒนาเมือง ชวนร่วมคิดและเสนอวิธีให้ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ใน 15 นาที

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2565 UddC (ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และภาคีพัฒนาเมือง เปิดตัวโครงการ Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า ชวนคนเมืองมาร่วมคิดและค้นหาข้อเสนอใหม่ ๆ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในย่านละแวก ที่เปิดกว้างทั้งการออกแบบ การบริหารจัดการ กลไกทาง กฎหมาย การออกแบบแรงจูงใจทางภาษี และสารพัดไอเดีย ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ใน 15 นาที

กรุงเทพฯ

ผศ.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC กล่าวว่า ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ผ่านการใช้ฐานข้อมูลเปิดของเมือง เสนอยุทธศาสตร์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวระดับเมือง จากการพัฒนาที่ดินภาครัฐ กึ่งรัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ ที่สามารถผลักดันการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพฯ ให้เทียบเท่ากับเมืองลอนดอน ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.9 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งจะทําให้ค่าเฉลี่ยการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 2.5 กิโลเมตร หรือประมาณ 30 นาที อย่างไรก็ตาม หากต้องการตอบโจทย์การเข้าถึง พื้นที่สีเขียว 15 นาที ต้องผลักดันยุทธศาสตร์ระดับย่าน ที่เสนอให้ภาคเอกชนนําที่ดินรอการพัฒนามาร่วมพัฒนาเป็น พื้นที่สีเขียว ผ่านปัจจัยส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นระเบียบ กทม. หรือ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 แต่การผลักดันยุทธศาสตร์นี้ ยังต้องการผู้ร่วมคิดและข้อเสนอใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาช่วยปลดล็อคการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของ กรุงเทพฯ ในเงื่อนไขต่าง ๆ

“ดังนั้น โจทย์สําคัญของกรุงเทพฯ คือ พื้นที่ใดบ้างที่มีศักยภาพนํามาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวได้ จะทําอย่างไรให้ได้มาซึ่งการใช้ที่ดินและจะพัฒนาอย่างไรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ยิ่งไปกว่านั้นจะบริหารจัดการอย่างไรให้มีความยั่งยืนในอนาคต เกิดความคุ้มค่าการลงทุนของทั้ง กทม. และเจ้าของที่ดิน”

งาน Greener Bangkok Hackathon 2022 นี้ จึงชวนคนเมืองมาร่วมคิดและค้นหาข้อเสนอที่จะช่วยปลดล็อกการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพฯ ในเงื่อนไขต่าง ๆ ในงานจะพบกับข้อมูลเปิดของเมืองที่แสดงพื้นที่ที่มีศักยภาพใน การพัฒนาทั้ง 50 เขต พร้อมผู้ชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่จะมาให้คําแนะนําและพัฒนาไอเดีย อีกทั้ง ข้อเสนอที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงต่อไป ผ่านกิจกรรมแฮคใน 4 กิจกรรม ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม นี้

  1. งานเปิดตัวโครงการ Greener Bangkok Hackathon 2022 วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565เวลา 13.00- 15.00 น. เปิดข้อมูลความเป็นไปได้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร และประกาศเกณฑ์และรายละเอียดโครงการฯ
  2. Greener Incubation Workshop & Hackathon วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ร่วมพัฒนาแนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร ร่วมกับที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขา
  3. Greener Bangkok Hackathon Public Presentation วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30- 17.00 น. นําเสนอผลงานไอเดียและแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร
  4. Green Matching และประกาศผล Greener Bangkok Hackathon วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-17.00 น. งานประกาศผลรางวัล พร้อมด้วยนิทรรศการผลงานผู้เข้าประกวด และการผสานความร่วมมือจากแนวคิดผู้เข้าประกวด สู่มือนักพัฒนา ต่อยอดสู่การทําจริง

เปิดรับสมัครวันที่ 5-18 กันยายน พ.ศ. 2565 สามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ UDDC – Urban Design and Development Center หรือ โทร 02-234-0293 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active