สสรท. ออกแถลงการณ์ จี้ UN ออกมาตรการ ยุติความรุนแรง ยุติสงคราม เพื่อสันติภาพโลก

ย้ำสถานการณ์โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ เหลื่อมล้ำสูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน พบ การแย่งชิงทรัพยากร ก่อการร้าย สงคราม สภาวะโลกร้อน ประชาชนส่วนใหญ่อดอยากหิวโหย คุณภาพชีวิตเลวร้ายลงทุกวัน

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย(สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(CILT) ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน เดือนยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล  25 พฤศจิกายน ของทุกปี ออกแถลงการณ์ และยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติ “ยุติความรุนแรง ยุติสงคราม เพื่อสันติภาพของโลก เพื่อสันติสุขของประชน” หน้าสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 และ ออกแถลงการณ์ ระบุให้ องค์การสหประชาชาติ หรือ UN หามาตรการและกลไกอย่างเร่งด่วน เพื่อ…หยุดสงคราม หยุดความรุนแรง เพื่อสันติภาพของโลก เพื่อสันติสุขของประชาชน

โดยสถานการณ์ที่ผ่านมา โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน รวมถึงปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งการแย่งชิงทรัพยากร ก่อการร้าย ภาวะสงคราม รวมถึงสภาพภูมิอากาศโลกจาก สภาวะโลกร้อน การครอบครองผูกขาดอาหารของกลุ่มทุนข้ามชาติขนาดใหญ่ทำให้ประชากรส่วนส่วนใหญ่อดอยาก หิวโหย คุณภาพชีวิตเลวร้ายลงทุกวัน

ในเดือนแห่งการยุติความรุนแรงซึ่ง “องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)

ขอเรียกร้องให้ องค์การสหประชาชาติใช้มาตรการ ความสามารถ ใช้ประสบการณ์ ตั้งแต่การเป็น สันนิบาติชาติจนมาเป็นองค์การสหประชาชาติ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนากลไก กฎเกณฑ์ พันธสัญญาระหว่างประเทศที่ตกลงกันอย่างเร่งด่วน

เพื่อ “ยุติสงคราม หยุดความรุนแรง เพื่อสันติภาพของโลก เพื่อสันติสุขของประชาชน”


สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.)
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active