กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม

สปสช. ทำโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ให้ อปท. รับ-ส่งผู้ป่วยไป รพ. หรือส่งยาให้ผู้ป่วยได้ เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ด้วยงบฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันนี้ (23 ต.ค. 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช. ได้ทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขอความร่วมมือแจ้งการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากขณะนี้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง คนพิการ และผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถเดินทางไปรักษาที่สถานพยาบาลได้ 

“สปสช. ประสานแจ้งท้องถิ่นที่สามารถใช้งบประมาณได้ตามหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” 

สปสช. จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) สนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงเกิดอุทกภัยได้ ตัวอย่างโครงการที่สามารถใช้เงิน กปท. ดำเนินการได้ เช่น โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยมีกิจกรรมรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล และโครงการส่งยาให้กับผู้ป่วยในชุมชน โดยมีกิจกรรมรับ-ส่งยาหรือเวชภัณฑ์หรือวัสดุ อุปกรณ์ ที่สถานพยาบาลจัดเตรียมไว้แล้วรับและส่งให้ผู้ป่วยเป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active