กทม. เคาะ 5 เขตทำ Sandbox ปฏิรูประบบสาธารณสุข

นำร่อง เขตหนองแขม บางแค ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน และภาษีเจริญ พร้อมตั้งคณะกรรมการ 5 ชุด ขับเคลื่อนนโยบาย “สุขภาพดี” 100 วันเห็นผลเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือทุกฝ่าย 

วันนี้ (3 มิ.ย. 2565) ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสาธารณสุขและพัฒนาระบบปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว และเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

สาธารณสุข กทม.

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ 214 ข้อ แบ่งเป็น 9 ด้าน หนึ่งในด้านนั้นคือ “สุขภาพดี” จำนวน 34 ข้อ เพื่อการดำเนินการด้านสุขภาพดีในทุกมิติ ทั้งกายภาพและระบบสร้างเสริมสุขภาพของคนทุกคนในกรุงเทพมหานคร พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนผ่านเครื่องมือ สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเวทีกลางพัฒนาประเด็นสาธารณะสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการวิเคราะห์ช่องว่างหาความร่วมมือที่สร้างสรรค์ ธรรมนูญสุขภาพในระดับเขต หรือกติกาชุมชนบางพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นทิศทาง โดยมุ่งเน้นให้กองทุนสุขภาพเขตสนับสนุนกลไกระดับชุมชนให้ขับเคลื่อนการทำงานในประเด็นของชุมชนเอง ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้เร่งกำหนดเป้าหมาย 100 วันให้เห็นผลในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 4 ปี ต้องมีรูปธรรมเชิงระบบ ไม่เป็นนโยบายโปรเจกต์แล้วหายไป 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวจะดำเนินการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายข้างต้น รวมถึงเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน สำนักการแพทย์สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนแพทย์ คลินิกอบอุ่น และภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลและระบบสุขภาพ โดยตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน 5 ชุด ประกอบด้วย 

  • คณะกรรมการขับเคลื่อน PCC 
  • คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ PCC 
  • คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาล 10-100 เตียงโรงพยาบาลเมือง 
  • คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบดูแลผู้สูงอายุ IMC palliative care และเวชศาสตร์เขตเมือง 
  • คณะกรรมการขับเคลื่อน Sandbox Area base

เบื้องต้น คณะกรรมการขับเคลื่อน PCC (Primary Care Cluster : คลินิกหมอครอบครัว) จะดำเนินการระยะสั้น คือ ทำ PCC Sand box ในเขตหนองแขม เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน และเขตภาษีเจริญ การดำเนินการระยะยาว คือขับเคลื่อน PCC club 6 กลุ่ม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับเขต (พชข.) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ PCC จะดำเนินการระยะสั้น คือ การจัดทำมาตรฐานการประเมินคลินิกอบอุ่นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ภาคประชาชน จะดำเนินการระยะยาว คือ พิจารณางบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาล 10-100 เตียงโรงพยาบาลเมืองจะดำเนินการระยะสั้น คือ IMC Hospital + Hospital care จะดำเนินการระยะยาว คือ ขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบดูแลผู้สูงอายุ IMC palliative care จะดำเนินการระยะสั้น คือ 1. Community IMC 2. Home ward 3. IMC Hospital 4. Technology bed 5. โรงพยาบาล 10,000 เตียง จะดำเนินการระยะยาว คือขยายเครือข่ายไปยัง 6 กลุ่มเขต และสร้างศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองที่สมบูรณ์แบบ 

คณะกรรมการขับเคลื่อน Sandbox Area base จะดำเนินการระยะสั้น คือ 1. สร้าง 1 ชุมชน 1 Community IMC ในเขตหนองแขม เขตบางแค เขตทวีวัฒนาเขตภาษีเจริญ 2. สร้าง 1 ชุมชน 1 Day care ในเขตหนองแขม เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ 3. Feeder (โครงการรถรับ-ส่งผู้สูงอายุและผู้พิการ + โครงการ Free Shuttle Van) 4. Telemedicine 5. ชมรมผู้สูงอายุ และ 6. กิจกรรมในศูนย์สร้างสุขทุกวัย จะดำเนินการระยะยาว คือ การขยายเครือข่ายไปยัง 6 กลุ่มเขต 

“วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนนโยบาย 9 ดี 9 ด้าน คือ ด้านสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือของผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมออกแบบ ปรับตัว วางระบบรูปแบบการทำงานร่วมกัน รวมถึงร่วมกันออกแบบโมเดล Sand box ให้เหมาะสมกับกทม. และหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป และในส่วนของโครงการที่สามารถดำเนินการได้เลยก็ขอให้ดำเนินการทันทีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด“ 

ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กทม.

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS