1,028 โรงพยาบาล พร้อมออก “ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล” ผ่าน “หมอพร้อม”

สธ. ดัน “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Platform ของประเทศ จ่อขยายต่อทั้งคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และเทคนิคการแพทย์ เพิ่มความสะดวกการสมัครงาน ลาป่วย และเบิกประกัน ระบุ ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการพัฒนา “หมอพร้อม” ให้เป็น Digital Health Platform ของประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแบบดิจิทัลแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนใช้งานแพลตฟอร์มหมอพร้อมกว่า 28 ล้านคน ทั้ง LINE OA และแอปพลิเคชัน โดยบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 การตรวจหาเชื้อโควิด-19 การให้บริการเอกสารรับรองโควิดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU DCC) เป็นต้น 

โดยจะพัฒนาระบบเพื่อให้บริการด้านดิจิทัลสุขภาพเต็มรูปแบบในอนาคต เริ่มจากการพัฒนาระบบออก “ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานและบริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลที่มีความปลอดภัย รัดกุม และมีมาตรฐานสูงสุด รวมถึงผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ในการดำเนินการหรือประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น การใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลประกอบการสมัครงาน ลาป่วย และการเบิกจ่ายประกันสุขภาพต่าง ๆ เป็นต้น ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการดำเนินกิจกรรมหรือทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมอพร้อม

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลเป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากร ช่วยลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการเข้ารับบริการหรือการประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหา License สำหรับสร้างลายเซ็นดิจิทัลให้กับโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัด โดยไม่จำกัดจำนวนลายมือชื่อผู้ลงนาม และได้พัฒนาระบบรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่านระบบของโรงพยาบาลโดยตรง อีกทั้งพัฒนา “หมอพร้อม Station” เป็นทางเลือกให้กับโรงพยาบาล รองรับการใช้งานสำหรับคลินิกต่าง ๆ ด้วย 

ปัจจุบันได้ทดสอบระบบและนำมาใช้งานจริงในโรงพยาบาลแล้ว 1,028 แห่ง ออกใบรับรองแพทย์ไปแล้วกว่า 125,000 ใบ นอกจากนี้ ยังได้จัดหา License เพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย์ 

นพ.สุระ กล่าวอีกว่า ประชาชนสามารถขอใบรับรองแพทย์ดิจิทัลได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วม และใช้งานผ่านหมอพร้อมได้ทั้ง LINE OA และแอปพลิเคชัน รวมถึงสามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลไปใช้งานได้ด้วย หน่วยงานที่ใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความถูกต้องของลายมือชื่อได้ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง ดังนั้น ขอเชิญชวนโรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งรัฐ เอกชน และคลินิกต่าง ๆ เข้าร่วมใช้งานระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนทั่วประเทศ สามารถศึกษารายละเอียดของระบบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หมอพร้อม https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mophcertificate/

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนใน 3 เรื่อง ได้แก่ 

  1. การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลผ่านระบบหมอพร้อมว่าได้ สถานพยาบาลที่อยู่โดยรอบแห่งนั้นได้รับอนุญาต และขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  
  2. เพิ่มการแสดงข้อมูลของแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะประจำสถานพยาบาลแห่งนั้น มีความชำนาญในสาขาใด ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพหรือไม่  
  3. เพิ่มฟังก์ชั่นการรับเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยตรง โดยกรณีที่ประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษาพยาบาลก็สามารถให้สถานพยาบาลออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลได้  ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเรื่องการพกพาเอกสาร ลดการสัมผัส และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หากเอกสารฉบับจริงสูญหายหรือชำรุด

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS