5 นาที อนุมัติสิทธิ! สธ. อัพเกรดประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

เชื่อมระบบมีผลเบิกจ่ายใน 24 ชม. นำร่องทดสอบ 18 โรงพยาบาล จ.เชียงราย ก่อนเดินหน้าใช้งานทั่วประเทศ 1 ม.ค.67

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (10 ธ.ค.66) นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงประเด็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดน และพื้นที่เฉพาะ ซึ่งอยู่ในนโยบายยกระดับ 30 บาท และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 ของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่า การดำเนินการในช่วง Quick Win 100 วัน มุ่ง 2 ประเด็น คือ การขึ้นทะเบียนเบิกจ่ายแบบ Real Time ของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และการลงทะเบียนเพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มประชากรเฉพาะ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) พัฒนาระบบประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (Health Insurance for Non-Thai People System : HINT) ซึ่งจะดำเนินการ 3 ส่วน คือ 

  1. ขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิแบบ Real Time อนุมัติสิทธิภายใน 5 นาที จากเดิมที่ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ 

  2. เบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub : FDH) กระทรวงสาธารณสุข สามารถพิจารณาผลการเบิกจ่ายภายใน 24 ชั่วโมง และโอนเงินให้หน่วยบริการภายใน 15 วัน 

  3. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำหรับบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุข

ขณะที่ นพ.ดิเรก สุดแดน ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ บอกว่า ประเด็นระบบสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ล่าสุดช่วงวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่ร่วมกับ Miss Aree Moungsookjareoun, National Professional Officer (EPI, eHealth and Migrant/Border Health) ผู้แทนองค์การอนามัยโลก และคณะ เพื่อติดตามผลและทดสอบระบบการดำเนินงานรับ-ส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ผ่านระบบ HINT ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย

รวมถึงรับฟังความเห็นจากบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย พร้อมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรับ–ส่ง ข้อมูลทะเบียนและการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดย จ.เชียงราย ได้นำร่องในโรงพยาบาล 18 แห่ง เพื่อนำผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากบุคลากรในหน่วยบริการ มาปรับปรุงระบบ HINT ให้พร้อมเปิดให้หน่วยบริการทั่วประเทศส่งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในวันที่ 1 ม.ค. 67 โดยสามารถส่งข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active