MCATT พบผู้ได้รับผลกระทบทางจิต 20 คน จากเหตุกราดยิงพารากอน

นพ.ชลน่าน ประกาศเนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ใช้ความสูญเสียเป็นพลังบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกลไกป้องกัน รักษา ป้องกันความรุนแรงจากปัญหาสุขภาพจิต

วันนี้ (9 ต.ค. 66) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก 2023 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เยาวชนอายุ 14 ปี ก่อเหตุกราดยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 5 คน เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66  

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา สยามพารากอน ได้ร่วมกับ “ทีมเยียวยาจิตใจ” หรือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team (MCATT) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิด Care D+ Space ศูนย์ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุกราดยิง เป็นเวลา 1 สัปดาห์  มีผู้เข้ารับการประเมิน 140 คน ในจำนวนนี้สามารถแยกระดับผู้ที่มีสภาวะทางจิตประมาณ 20 คน อยู่ในขั้นที่จะต้องติดตามดูแล และได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสภาวะทางจิตให้กับประชาชน

“รัฐบาลอยากใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศนโยบายส่งเสริมด้านสุขภาพจิต ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด ในการขยายการดูแลออกไปให้ครบทุกมิติ ทุกพื้นที่”

ขณะที่แนวคิดของประเทศไทยในการจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก 2023 กำหนดขึ้นภายใต้ Theme : Mental Health Anywhere “เพื่อนแท้มีทุกที่” เพราะเมื่อทุกคนมีสิทธิ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งต่อและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิที่พึงจะได้รับการดูแล รวมถึงการร่วมมือเพื่อป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ โดยกระทรวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกลไกการช่วยเหลือและบริการที่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด แนวคิดที่จะขยายการบริการการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับบริการอย่างทั่วถึง โดยได้มีประกาศเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick win 100 วันแรก ประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติด โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. มีแผนการจัดตั้งศูนย์มินิธัญญารักษ์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดอย่างครบวงจรทุกจังหวัด 

2.มีการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ครอบคลุมทุกจังหวัด

3.มีการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน ครบทุกอำเภอต่อไป 

เพราะกลไกเพื่อนแท้ในการดูแลประชาชน เพราะสุขภาพใจที่ดีและเข้มแข็งจะนำไปสู่การสร้างสุขภาพกาย สุขภาพปัญญา และสุขภาพสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าเตรียมหารือกับกระทรวงศึกษาธิการในการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแลสุขภาพจิตเยาวชนตั้งแต่ในครรภ์เมื่อพบความผิดปกติทางสมอง ฟื้นฟูตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มนักจิตวิทยาภายในโรงเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเชิงบวก

ด้าน นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหอผู้ป่วยจิตเวช และกลุ่มงานจิตเวชเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลประชาชน นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตยังได้ดำเนินงานด้านการรณรงค์ สื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการให้พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจ และร่วมกันช่วยเหลือกันและกันให้ก้าวผ่านสถานการณ์ที่สับสนสนหรือยากลำบาก เพราะร่างกายและจิตใจมีความเชื่อมโยงกัน หากมีปัญหาสุขภาพจิตก็จะส่งผลต่อสุขภาพกาย 

ในขณะที่หากสุขภาพกายทรุดโทรมเสื่อมถอย ก็ส่งผลให้เกิดความเครียดจากความรู้สึกเป็นทุกข์ทางใจตามมา ซึ่งยาเสพติดก็เป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลททั้งกายและจิต ซึ่งเป้าหมาย Quick win 100 วันในประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติด จึงเป็นหนทางที่จะทำให้กลไลทางสุขภาพทั้ง 2 ด้านได้รับการดูแลทำงานสอดประสานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ต่อเนื่องดีขึ้นได้ในขณะนี้ คือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ให้รับทราบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย จัดทำแนวทางบูรณาการทรัพยากรและบทบาทหน้าที่เพื่อช่วยกันดูแลติดตามฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดอย่างเป็นระบบ กระตุ้นครอบครัวผู้ป่วยหมั่นใส่ใจดูแล พร้อมรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนและให้โอกาสทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และทำการรักษาต่อเนื่อง เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นและไม่เป็นปัญหา เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทางออกเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ขอแสดงความขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือที่ดียิ่ง จากคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร, ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน ผู้แทนจากองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากมูลนิธิกำแพงพักใจ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทั้งภาครัฐและเอกชน จนเป็นกิจกรรมในวันนี้ โดยกรมสุขภาพจิตจะนำสาระ ความรู้ ที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิไปเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล เพื่อขยายประโยชน์จากการจัดงานไปสู่ประชาชาชนในวงกว้างต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active