3 ชมรมแพทย์ เสนอ สธ. ยกระดับ รพ.ชุมชนขนาดเล็กให้มีแพทย์ 4 สาขาหลัก

เน้นกระจายสถานบริการให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น เพิ่มบริการที่ยากและมีความซับซ้อน ส่งเสริมการสร้างและฝึกทักษะบุคลากรทางการแพทย์ ไร้เงาชมรมแพทย์ชนบทเข้าร่วมเสนอความเห็น 

วันนี้ (23 มี.ค. 2566) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับชมรมแพทย์ 3 องค์กร ได้แก่ ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และชมรมแพทย์โรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศ

นพ.โอภาส กล่าวภายหลังการประชุมว่า จากการหารือร่วมกันมีข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร การบริหารจัดการ และการบริการ เช่น ด้านบุคลากร ให้มีคู่มือแนวทางในการบริหารงาน พร้อมพัฒนาทักษะทางการบริหาร ทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับ ด้านการบริหารจัดการ ปรับให้เขตสุขภาพเป็นผู้บริหารจัดการ ทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ และวัสดุ ครุภัณฑ์  สำหรับด้านการบริการ จะเน้นกระจายสถานบริการให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้นโดยเพิ่มบริการที่ยากและมีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การฉายแสง การปลูกถ่ายไต ยกระดับโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ให้มีแพทย์ 4 สาขาหลัก ได้แก่ 

  • อายุรแพทย์ 
  • กุมารแพทย์ 
  • สูตินรีแพทย์ 
  • ศัลยแพทย์ 

และบางสาขาที่จำเป็น เช่น วิสัญญี เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นต้น ที่สำคัญคือ โรงพยาบาลทุกระดับมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน นอกจากนี้ ยังต้องเพิ่มเรื่องของการสร้างและฝึกทักษะบุคลากรทางการแพทย์ให้มากขึ้นด้วย 

“ต้องขอบคุณทั้ง 3 ชมรมฯ ที่ระดมสมองและมีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยหลักในการประสานเพื่อขยายผลในการพัฒนาระบบสุขภาพให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป”

นพ.โอภาสกล่าว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งไม่มี ชมรมแพทย์ชนบทเข้าร่วม 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active