9 องค์กร ร้องนายกฯ แก้ปัญหาประชาชนเข้าไม่ถึงยาเพร็พ

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมร่วมจัดบริการเอชไอวี เสนอ จ่ายยาเพร็พ สั่งยาเพร็พ ทำได้โดยแพทย์ และเภสัชกรทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมร่วมจัดบริการเอชไอวี (HIV) เพื่อยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อเรียกร้องกรณีประชาชนได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเข้าถึงการป้องกันเอชไอวี  จากกรณีประกาศงบประมาณ สปสช. ปี 2566 และแนวทางการให้บริการเพร็พ (PrEP) โดยองค์กรภาคประชาสังคม ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรณีที่ 1 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมี สาระสำคัญเรื่องการจัดบริการเพร็พ โดยองค์กรภาคประชาสังคม ที่ต้องดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของสถานพยาบาลของรัฐ และไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสามารถจัดเก็บยาเพร็พไว้ที่คลินิกเพื่อนำจ่ายให้กับ ผู้บริการในวันที่มารับบริการได้

เสนอออกแนวทางใหม่ จัดการยาเพร็พให้ประชาชนเข้าถึงได้

จึงมีข้อเสนอให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ กองโรคติดต่อทั่วไป (คร.) และ กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ (สบส.) ออกแนวทางใหม่ในรูปแบบเดียวกับ รพ.หาดใหญ่ เพื่อเป็นการระบุให้ชัดเจนสำหรับผู้ที่อาจจะมีข้อสงสัยภายหลังโดยระบุว่า

1)    คลินิกองค์กรภาคประชาสังคมเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขของประเทศไทย

2)    การจ่ายยาเพร็พ การสั่งยาเพร็พ ทำได้โดยแพทย์ และเภสัชกรทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

3)    การสต๊อกยาเพร็พ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานควบคุมดูแลคุณภาพสามารถทำได้

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 องค์กรภาคประชาสังคมจะเข้าพบอธิบดี กรมควบคุมโรค เพื่อหารือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ประกาศงบประมาณ สปสช. ปี 2566 และแนวทางการให้บริการเพร็พโดยองค์กรภาคประชาสังคม ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งนี้ได้มีการยื่น 5,600 รายชื่อที่รณรงค์ผ่าน https://www.change.org/HealthIsRights ให้กับกรรมาธิการสาธารสุขเพื่อดำเนินการต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active