เสนอกฎครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ดเท่ากับผู้ค้า สธ.หวังลดผู้เสพ

“อนุทิน” เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงฯ​ ชี้ ช่วยลดช่องโหว่กฎหมาย ช่วยให้มีการใช้ยาลดลง การดำเนินคดีลดลง  พร้อมเผยแนวทางรองรับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่

วันนี้ (2 ก.พ. 2566)  อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อนุทิน กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 9 ฉบับ ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว จำนวน 6 ฉบับ อยู่ในระหว่างพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและอยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 ฉบับเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป คือ ร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. … โดยปรับปรุงเป็น ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 คือ แอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 0.1 กรัม และเมทแอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 0.1 กรัม หรือคำนวณน้ำหนักเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 25 มิลลิกรัม

“การปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อจัดการกับปัญหาสังคมให้เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ ลดการกระจายของยาบ้าลง เป็นการแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ครอบครองยาบ้าที่ปริมาณไม่เกิน 1 เม็ด จะได้รับการดูแลอย่างบูรณาการจากทุกหน่วยงาน ทั้งการบังคับใช้กฎหมายและสาธารณสุขร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงไว้ซึ่งดุลยพินิจในการ ดูเจตนารมณ์ ดูพฤติกรรม และสามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นการค้าหรือเสพ”

อนุทินกล่าว

อนุทิน กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษฯ เมื่อสรุปร่างแล้วเสร็จจะนำเสนอตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม ก่อนจะนำเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป ส่วนอีก 2 ฉบับ คือ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่…) พ.ศ. … อยู่ระหว่างส่งข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุม ครม. และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการฟื้นฟูสภาพทางสังคม พ.ศ. … อยู่ระหว่างการนัดหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการอบ 2

อนุทิน กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามการจัดตั้ง พัฒนาและการดำเนินงานศูนย์คัดกรอง สถานบำบัด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของภาคีเครือข่ายกองทัพ และกองร้อยอาสา ศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคมภายใต้กระทรวงมหาดไทยและ กทม. ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดถึงระดับตำบล 

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมการรองรับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ มีนโยบายให้จัดตั้งหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัด และจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด หรือมีหน่วยงานดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เพิ่มกำลังผลิตบุคลากรด้านจิตเวชและยาเสพติดให้สอดคล้องกับภาระงาน 

โดยแผนงานโครงการสำคัญที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนเร่งด่วนแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบปกติ คณะกรรมการฯ ได้ขอสนับสนุนงบรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามขั้นตอนแล้ว

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active